לייצוב אספקת החשמל בדמשק.. שימת תחנת ההחלפה אבן אל-נפיס בשרות בעלות של 6.5 מיליארד לירות סוריות