212 גברות יחד עם 12 סדנאות השתתפו בפסטבל התוצרת של הנשים הכפריות