مهمترین رویدادهای هفته .. تصاویر

نشست دوجانبه برای روابط استراتژیک بین سوریه و چین 22-9-2023
نشست دوجانبه برای روابط استراتژیک بین سوریه و چین 22-9-2023