تجاوز مجدد دشمن اسرائیلی به روستاها و شهرک های جنوب لبنان

بيروت – سانا

خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد که دشمن اسرائیل با توپخانه به حرش هورا و دیرمیماس تجاوز کرده است.

همچنین شهرها و روستاهای جنوبی در مناطق غربی و مرکزی در شب آرامش محتاطانه ای شاهد بودند.

صبح امروز همچنین پرواز های شناسایی دشمن بر افراز روستاهای قطاعات غربی و مرکزی تا سواحل جنوبی انجام شد.