المالکی به دادگستری بین المللی التماس می کند که موضوع اشغال سرزمین های فلسطینی توسط اسرائیل را بررسی کند.

لاهه – سانا

ریاض المالکی وزیر امور خارجه فلسطین امروز در بیانیه ای کتبی به دیوان بین المللی دادگستری لاهه ارائه کرد تا موضوع اشغالگری اسرائیل را مورد بررسی قرار دهد و نظر مشورتی حقوقی درباره نقض حق مردم فلسطین در تعیین سرنوشت ، اشغال ، تسویه و الحاق و وظایف سازمان ملل در این زمینه صادر کند.

خبرگزاری فلسطینی “وفا” اعلام کرد که المالکی در دیدار خود با فیلیپ گوتیه دبیر دیوان، توضیح داد که دولت فلسطین استدلال کتبی را در اجرای قطعنامه مجمع عمومی و تصمیمات دادگاه بین المللی دادگستری و به عنوان بخشی از حرکت دیپلماتیک و حقوقی برای حفظ حقوق مسلم مردم فلسطین ارائه داد ، و بر لزوم پاسخگویی جنایتکاران اشغالگر به جرایم نقض قوانین و منشورهای بین المللی و تحکیم عدالت بین المللی تاکید کرد.

المالکی خاطرنشان کرد که این درخواست شواهد و حقایق قاطعی از نقض و جنایات اشغالگری علیه فلسطینیان در طول بیش از هفت دهه ارائه می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که اشغالگری اسرائیل و الحاق سرزمین فلسطین توسط اسرائیل و سیستم تبعیض نژادی علیه فلسطینی‌ها، اقدامی غیرقانونی  است که باید فوراً به آن پایان داده شود.

المالکی به مواضع کشورهایی که درخواست های کتبی خود را به دادگاه ارائه کردند تا نظر حقوقی خود را درباره موضوع حضور اشغالگران در اراضی اشغالی فلسطین اعلام کند، یادآور شد.

وی در عین حال از کشورهایی که تصمیم گرفتند با طرح ادعاهای خصمانه با حقوق بین الملل و حقوق عدالت خواهان مردم فلسطین در حاشیه تاریخ قرار گیرند، خواست در مواضع خود تجدید نظر کنند و «اسرائیل» را به پافشاری بر جنایات خود تشویق نکنند.