تداوم غارت نفت به دست اشغالگران آمریکایی

حسکه -سانا 

نیروهای اشغالگر آمریکایی به چپاول ثروتهای نفتی سوریه ادامه می دهند.

منابع محلی از غارت منابع نفتی سوریه به دست اشغالگران آمریکایی خبر داده و به محموله جدید حمل شده به عراق از طریق سوریه اشاره کردند.

نیروهای اشغالگر آمریکایی امروز در ادامه سرقت نفت یک محموله جدید را از طریق گذرگاه غیرقانونی الولید به عراق منتقل کردند.

این منابع تاکید کردند: نظامیان آمریکایی یک کاروان شامل ۴۰ تانکر حمل سوخت را ازطریق گذرگاه غیرقانونی الولید به عراق بردند و خودروهای نظامی این کاروان لجستیک را همراهی می کردند.