بازدید وزیر زراعت از کار تعمیر و نگهداری کانال آبیاری طار العلا شمالی شهرک شیزر

حماه-سانا

مهندس محمد حسن قطنا وزیر زراعت امروز از کار نگهداری و احیای کانال آبیاری شمالی طار العلا در شهر شیزر در منطقه محرده و محل آتش سوزی روستای عناب حماه بازدید کرد.

وزیر امور خارجه بر اجرای دقیق قانون جنگلداری شماره 39 سال 2023، اشاعه فرهنگ حفاظت از جنگل و دستیابی به توسعه در آن به نحوی که به نفع ساکنان آن باشد و ارتقای درجه آمادگی در این مواقع گرما بالا تاکید کرد.

مهندس قطنا به اهمیت به کارگیری چرخه کشاورزی در منطقه الغاب برای حفظ حاصلخیزی خاک و بهبود بهره وری اشاره کرد.

به نوبه خود  استاندار  حماه خاطرنشان کرد که تمامی نهادهای دولتی مربوطه در فصل آتش سوزی با توزیع خودروهای آتش نشانی، مخازن و منابع آب در تمام مناطق استان در آماده باش هستند.