رئیس جمهور الاسد با صدور دو فرمان، چهار استاندار جدید برای استان های دیر الزور، ریف دمشق، حماه و سویدا را منصوب کرد

دمشق-سانا

رئیس جمهور الاسد فرمان انتصاب استانداران جدید برای استان های دیر الزور، ریف دمشق و حماه را صادر کرد.

بر اساس فرمان شماره 101 سال 2024، آقای مهندس معتز تیسیر قطان به عنوان استاندار دیر الزور منصوب شد.

آقای احمد ابراهيم خليل به عنوان استاندار ریف دمشق منصوب شد.

آقای معن صبحی  عبود به عنوان استاندار حماه منصوب شد.

همچنین رئیس جمهور بشار الاسد با صدور فرمان شماره 102 سال 2024، آقای اكرم علی محمد را به جای آقای بسام ممدوح بارسيک به عنوان استاندار سویدا منصوب کرد.