سخنرانی بانوی اول اسماء الاسد در دانشگاه مطالعات خارجی پکن