بازداشت 6 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی – سانا

نیروهای اشغالگر امروز 6 فلسطینی را در مناطق مختلف کرانه باختری بازداشت کردند.

خبرگزاری وفا فلسطین گزارش داد: نیروهای اشغالگر به خانه های فلسطینیان در جنین یورش بردند، آنها را تفتیش ، محتویات آنها را دستکاری و 4 فلسطینی از جمله یک اسیر آزاد شده را دستگیر کردند.

نیروهای اشغالگر همچنین با یورش به خانه های فلسطینیان در شمال قدس اشغالی و شمال طولکرم دو جوان را دستگیر کردند.

روز گذشته نیز نیروهای اشغالگر 29 فلسطینی را در مناطق مختلف کرانه باختری بازداشت کردند.