وزارت امور خارجه و مهاجران: ورود غیر قانونی اخیر یک هیئت آمریکا به شمال شرق سوریه و دیدارش با گروه های تروریستی جدایی طلب نقض آشکار حاکمیت ملی و وحدت اراضی و اصول قانون بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت متعلق به سوریه به شمار می رود

وزارت امور خارجه و مهاجران: ورود غیر قانونی اخیر یک هیئت آمریکا به شمال شرق سوریه و دیدارش با گروه های تروریستی جدایی طلب نقض آشکار حاکمیت ملی و وحدت اراضی و اصول قانون بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت متعلق به سوریه به شمار می رود