مهمترین رویدادهای هفته .. تصاویر

رئیس جمهور اسد حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران را به حضور پذیرفت 31-8-2023
رئیس جمهور اسد حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران را به حضور پذیرفت 31-8-2023