دستورات رئیس جمهور بشار اسد برای اصلاح دستمزد و حقوق ماهانه نظامیان و افزایش فوق العاده ویژه امتحانات برای کارکنان سهیم در برگزاری آن و افزایش فوق العاده ویژه اعضای هیات آموزشی دانشگاه ها

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد امروز دستورات شماره / 25/ و / 341 / و / 342/  متعلق به اصلاح دستمزد و حقوق ماهانه نظامیان و افزایش فوق العاده ویژه امتحانات برای کارکنان سهیم در برگزاری آن و افزایش فوق العاده ویژه اعضای هیات آموزشی دانشگاه ها را صادر نمودند.