تجمعی در میدان سعد الله الجابری در حلب در سالروز جدایی اسکندرون

حلب – سانا

میدان سعد الله الجابری در حلب امروز شاهد تجمعی در میدان سعد الله الجابری در حلب در 83 سالروز جدایی اسکندرون از وطن سوریه بود.