اجرای رقص های فولکلوریک سوریه در جشنواره (رنگین کمان سوریه)