نخست وزیر مجموعه ای از پروژه های توسعه ای را در بیمارستان دانشگاه المواساه دمشق افتتاح کرد

دمشق-سانا

مهندس حسین عرنوس نخست وزیر مجموعه ای از پروژه های توسعه ای را در بیمارستان دانشگاه المواساه در دمشق افتتاح کرد. نزدیک به دو میلیارد لیر سوریه برای افتتاح آن هزینه شد.