بارش برف، تعدادی از استان های کشور را سفید پوش کرد

سویدا..

قنیطره..

حسکه..

حمص ..