امروز در تاریخ..16 سپتامبر 1931/ اعدام مجاهد لیبیای عمر المختار را توسط نیروهای ایتالیایی

دمشق -سانا

1776 / نبرد هارلم هایتس،یکی از نبردهای جنگ استقلال آمریکا رخ داد

1810 / استقلال مکزیک از اسپانیا

1982 / ارتکاب کشتار صبرا و شاتیلا را در لبنان توسط نیروهای اشغالگر اسرائیلی

1978 / شصت هزار نفر در زلزله در ایران جان خود را از دست دادند

1931 / نیروهای ایتالیایی مجاهد لیبیای عمر المختار را اعدام کردند

2014 / شصت و نهمین نشسته مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز می شود

1386 / هنری پنجم پادشاه انگلستان،متولد شد

1853 / آلبرشت کوسل ، پزشک آلمانی، متولد شد

1824 / پادشاه لویی هجدهم فرانسه ، از دنیا رفت

1944/ گوستاو باوئر ، صدراعظم آلمان ، از دنیا رفت