برگزاری برنامه های آموزشی و فراغتی ویژه روز جهانی مبارزه با کار کودکان  در دمشق

دمشق -سانا

وزارت امور اجتماعی و کار با همکاری با وزارت فرهنگ به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان یک برنامه های آموزشی و فراغتی با مشارکت 150 کودک در پارک السبکی در دمشق برگزار شد.