کشاورزان منطقه البیارات الغربیه در حومه تدمر گندم های خود را برداشت می کنند

کشاورزان منطقه البیارات الغربیه در حومه تدمر گندم های خود را برداشت می کنند