تاکید عشایر و قبایل حلب بر حمایت از اعتراضات اهالی منبج علیه اقدامات گروهک  جنایتکاری “قسد”

حلب – سانا

شورای بزرگان، مشایخ و سران قبایل حلب  برحمایت از اعتراضات اهالی منبج علیه اقدامات گروهک  جنایتکاری “قسد” و رد اشغالگران  آمریکایی و ترکیه ای تاکید کردند.

خبرنگار سانا گفت که بزرگان عشایر و قبایل استان حلب در حمایت از اعتراضات اهالی منبج علیه اقدامات گروهک  جنایتکاری “قسد” و رد اشغالگران  آمریکایی و ترکیه ای در ممر التایهه در استان  تجمع کردند.