شرکت ارتباطات سوریه: علت افت کیفیت اینترنت امروز نقص فنی در کابل زیردریایی بین المللی مارسی بود و متخصصان کار خود را برای برطرف کردن این نقص آغاز کردند