استان طرطوس پیروزی دکتر بشار اسد را به عنوان رئیس جمهوری عربی سوریه جشن می گیرد

استان طرطوس پیروزی دکتر بشار اسد را به عنوان رئیس جمهوری عربی سوریه جشن می گیرد