تجمع همبستگی با مردم فلسطین در میدان عرنوس در دمشق

دمشق-سانا

تجمع همبستگی با مردم فلسطین در میدان عرنوس در دمشق