قبایل وعشایر شمر، الخواتنه و الدليم خواستار اخراج نیروهای اشغالگر آمریکا و ترکیه شدند

حسکه – سانا

قبایل وعشایر شمر، الخواتنه و الدليم ضمن رد اشغالگران  آمریکایی و ترکیه ای  خواستار فعال سازی مقاومت مردمی به عنوان گزینه ای برای آزادسازی سوریه از اشغالگران شدند.

قبایل وعشایر شمر، الخواتنه و الدليم با صدور بیانیه ها اقدامات غیرقانونی نیروهای اشغالگر آمریکا و ترکیه علیه مردم استان حسکه  از جمله سرقت ثروت این استان را رد و مخالفت خود را با هرگونه حضور غیرقانونی نیروهای خارجی در خاک سوریه اعلام کردند و خواستار فعال کردن مقاومت مردمی با هدف اخراج نیروهای اشغالگر شدند.