عــاجــل تلویزیون المنار: آتش سوزی های بزرگ در باغ های زیتون و بلوط ناشی از گلوله های اشغالگری رژیم صهیونیستی در حومه راشیا الفخار در جنوب لبنان ، و درخواست مردم برای کمک به خاموش آن

اگر کشور خود را دوست دارید.. در انتخابات شرکت کن

اگر کشور خود را دوست دارید.. در انتخابات شرکت کن