روزانه 4 هزار وعده ای افطار در حلب توزیع می شود

روزانه 4 هزار وعده ای افطار در حلب توزیع می شود