افزایش سطح زیرکشت در حومه های حلب و رقه با انجام پروژه های آبیاری

افزایش سطح زیرکشت در حومه های حلب و رقه با انجام پروژه های آبیاری