جشن روز جهانی تئاتر در تئاتر انجمن هنرمندان حلب

جشن روز جهانی تئاتر در انجمن هنرمندان حلب