امروز در تاریخ..28 فوریه 1935- والاس كاروثرز نایلون را کشف کرد

دمشق -سانا

امروز در تاریخ..

1935- والاس كاروثرز نایلون را کشف کرد

1986 / ترور اولوف پالمه نخست وزیر سوئد

1896 / فیلیپ هنچ … یک پزشک آمریکایی متولد شد

1901 / لینوس پائولینگ .. شیمی دان آمریکایی متولد شد

1925 / فردریش ابرت ، رئیس جمهور آلمان از دنیا رفت

1936 / شارل نیکول … یک پزشک فرانسوی از دنیا رفت

1986 / اولوف پالمه ، نخست وزیر سوئد از دنیا رفت