شبه نظامیان (قسد) انبارهای گندم حسکه و قامشلی را غارت کردند

حسكه-سانا

اقدامات جنایتکارانه شبه نظامیان (قسد) وابسته به اشغالگران آمریکایی در مناطق شمالی سوریه به ویژه منطقه «الجزیره» ادامه دارد.

در جدیدترین اقدام، این شبه نظامیان با کنترل آسیاب های عمومی در شهرهای حسکه و قامشلی، گندم، آرد و سبوس موجود در آنها را به سرقت بردند و همچنین با تهدید رانندگان حمل گندم و آرد آنها را مجبور به بارگیری اقلام به سرقت رفته کردند.

«سطم الهویدی» یک عضو اداره بازرگانی استان الحسکه گفت که شبه نظامیان ( قسد) آسیاب‌های عمومی قامشلی و حسکه را پس از تصرف ، غارت کردند و موجودی انبارهای سه آسیاب را به سرقت بردند.

الهویدی افزود که شبه نظامیان مورد حمایت نیروهای اشغالگر آمریکا همچنین پایانه حمل و نقل شعبه غلات سوریه را در قامشلی تصرف کرده و خودروها، لوازم و وسایل یدکی موجود در آن را به سرقت بردند.

وی تاکید کرد: شبه نظامیان (قسد)، رانندگان را مجبور به تن دادن به دستورات خود از طریق تهدید به بازداشت و ربودن، کردند.

ل.ب