امروز در تاریخ..1 دسامبر 1988- بی نظیر بوتو ، دختر رئیس جمهور فقید ذوالفقار علی بوتو ، به عنوان نخست وزیر پاکستان انتخاب شد

دمشق- سانا

امروز در تاریخ..

1420 – هنری پنجم پادشاه انگلستان وارد پاریس شد

1981 – کشف ویروس ایدز رسماً اعلام شد

1988- بی نظیر بوتو ، دختر رئیس جمهور فقید ذوالفقار علی بوتو ، به عنوان نخست وزیر پاکستان انتخاب شد

1081 – لوئی ششم پادشاه فرانسه متولد شد

1925 – مارتین رودبل یک بیوشیمیست و غدد درون ریز آمریکایی متولد شد

1991 – جورج استیگلر اقتصاددان آمریکایی از دنیا رفت

روز جهانی ایدز