بالگردها به عملیات خاموش کردن آتش سوزی جنگل های کوه الشعره ادامه می دهند

بالگردها به عملیات خاموش کردن آتش سوزی جنگل های کوه الشعره ادامه می دهند