برپایی دو تجمع اعتراضی در حسکه و قامشلی علیه اشغالگران آمریکایی و ترکیه ای و در مخالفت با اقدامات تجاوزگرایانه شبه نظامیان “قسد” از جمله تصرف مدارس و منازل

حسکه

قامشلی