چهارمین جشنوارۀ “ترانۀ کودک سوریه” در (خانۀ اُپرای دمشق)