خبرنگار سانا: نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آن با قطع دوباره آب ایستگاه پمپاژ علوک، آب شرب شهر حسکه و حومه غربی آن را قطع کردند