شروع عملیات تعمیر یک خیابان در حومه الحفه با هزینه 200 میلیون لیر سوریه