گارگران پالایشگاه بانیاس.. علیرغم شرایط سخت کار، تعمیرات اساسی پالایشگاه را در کمترین زمان به پایان می رسانند

گارگران پالایشگاه بانیاس.. علیرغم شرایط سخت کار، تعمیرات اساسی پالایشگاه را در کمترین زمان به پایان می رسانند