با بهره برداری از پروژه / نفاشه/ آب شرب 11 هزار نفر تامین شده است

حسکه – سانا

مدیر کل مؤسسه آبرسانی از تامين آب شرب ساکنان حومه شرقی شهر حسکه توسط پروژه / نفاشه/  در 12 كيلومتری شهر حسکه خبر داد.

وی افزود: پروژه آب رسانی / نفاشه/  با استفاده از 9 چاه آب شرب 34 روستا را تامین می کند.

در سایه اقدامات مجرمانه و غیر انسانی نیروهای اشغالگر ترکیه و تروریست ها مزدور آنان که به قطع پمپاژ آب شرب از ایستگاه /علوک/ در حومه شهر راس العین دست می زنند، پروژه آب رسانی / نفاشه/ نقش مهمی در تامین بخشی از نیازهای آبی شهر حسکه ایفا می کند.

از سوی دیگر مدیر ایستگاه پمپاژ آب نفاشه توضیح داد: با بهره برداری از پروژه / نفاشه/ آب شرب 11 هزار نفر از اهالی منطقه تامین شده است.

غیاث جاویش