وزارت خارجه کوپا: تروریسم خطری جدی است علیه جامعه بین الملل

هاوانا-سانا

وزیر امور خارجه کوپا برنو ردریگز توضیح داشت تروریسم تهدیدی خطرناکیست علیه جامعه بین الملل و اگر دوگانگی معیار ها و همچنین و فرصت طلبی سیاسی و تبعیض پا برجاست باشند نمی توان آن آفت خطرناکی را از بین برد.

ایهم حسون