مهار آتش سوزی مهیب در روستای حرفا در حومه دمشق

حومه دمشق-سانا

سازمان آتش نشانی قنیطره با همکاری سازمان جنگل ها و ساکنان منطقه توانسته اند آتش سوزی مهیبی را در روستای حرفا در حومه جنوبی غربی دمشق مهار کنند.

مدیر سازمان آتش نشانی قنیطره سرتیپ فراس سماره به خبرگزاری سانا تصریح کرد: وزش باد و همچنین کوهستانی بودن منطقه  موجب شد این آتش سوزی را  زبانه کشد و به دامنه وسیعی به اندازه 3000 هکتار گسترش یافت.

ایهم حسون