صدور دستور پایان خدمت افسران و سربازان احتیاط  که بیش از سه سال خدمات ذخیره را داشته اند

دمشق -سانا 

فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح امروز دو دستور اداری را برای پایان خدمت  افسران ذخیره شده که بیش از سه سال خدمات ذخیره را داشته اند ، از اول آوریل سال 2020 صادر کردند

این دستورات همچنین پایان خدمت سربازاناحتیاط را که قبل از تاریخ 1 ژانویه 2013 مأموریت ذخیره خود را آغاز کرده اند و بیش از هفت سال ذخیره را به اتمام رسانده اند ، اعلام کرد