بررسی عملکرد وزارت نفت توسط مجلس

دمشق-سانا

امروز مجلس کشورمان در پنجمین نشست خود از دور 12 قانونگذاری دوم به رئاست حموده صباغ رئیس مجلس عملکرد وکارکرد وزارت نفت وثروت معدنی را بررسی کرد.

اعضای مجلس بر لزوم تحقق عدالت در توزیع فرآوردهای نفتی از قبیل مازوت وگاز بین استان ها ورساندن آن با بهترین شیوه ممکن وافزایش مقادیر فرآوردهای  تعیین شده برای حومه های سرد تاکید کرده اند وخواستار ایجاد فرآیند فعال برای توزیع کپسول های گاز هر 15 هروز یک بار وبا شیوه متمدن ونیز ایجاد راه حل برای تامین نیازها در حین افزایش تقاضای شهروندان را شده اند.

شاهد أيضاً

دمشق .. قلب پر جنب و جوش

دمشق .. قلب پر جنب و جوش