تجمع همبستگی با اسيران فلسطينی در دمشق

دمشق – سانا

کمیته اسرا و آزادگان جبهه خلق برای آزادی فلسطین امروز تجمعی را برای همبستگی با اسيران فلسطينی در مقابل دفتر كميته بين المللی صليب سرخ در دمشق برگزار کرد.

این تجمع در راستای محکومیت اقدامات نژادپرستانه و خودسرانه رژیم اشغالگر برگزار شد.

شرکت کنندگان با برپایی این تجمع، نامه ای را به هیات صلیب سرخ تقدیم کردند و در آن از سازمان های بین المللی و حقوق بشر خواستند به رژیم اشغالگر فشار بیاورند تا اقدامات نژادپرستانه و خودسرانه خود را متوقف کند.

آنان نیز خواستار فعالسازی نقش صلیب سرخ و هیات های بین المللی دیگری برای دفاع از حقوق بشر و محاکمه مقامات رژیم اشغالگر در دادگاه های بین المللی شدند.

اسامی اسیران فلسینی که در سال 2019 به دلیل خودداری رژیم اشغالگر از ارائه خدمات درمانی به آنان به شهادت رسیدند در اين نامه همچنين ذكر شده است.

از سوی دیگر معاون رئیس هیات صلیب سرخ جهانی در دمشق اعلام کرد: کمیته صلیب سرخ  توجه و عنایت ویژه ای به اسرای فلسطینی دارد.

 

غیاث جاویش