کشف اسلحه و مین ها به جا مانده از تروریست ها در حومه درعا