بررسی نقش اداره عمومی تسهیل رقابت و منع انحصار در اجلاس کمیته سیاست ها و برنامه های اقتصادی کشورمان

دمشق – سانا

کمیته سیاست ها و برنامه های اقتصادی کشورمان امروز با برگزاری نشستی به ریاست مهندس عماد خمیس نخست وزیر به بررسی نقش اداره عمومی تسهیل رقابت و منع انحصار پرداخت.

کمیته سیاست ها و برنامه های اقتصادی اداره عمومی تسهیل رقابت و منع انحصار را مامور تدوین قوانین متعلق به کار این اداره و فراهم آوردن زیرساخت ها مورد نیاز خود کرد.

همچنین کمیته سیاست ها و برنامه های اقتصادی از اداره عمومی تسهیل رقابت و منع انحصار درخواست کرد تا تحقیقاتی در مورد وضعیت رقابتی در بخش های اقتصادی مختلف را انجام دهد.

کمیته سیاست ها و برنامه های اقتصادی نیز از اداره عمومی تسهیل رقابت و منع انحصار درخواست کرد تا اثرات قانون ها و اقدامات اقتصادی اتخاذ شده برای تسهیل  رقابت و جلوگیری از انحصار را ارزیابی کند.

غیاث