نصب خط جدیدی تولید نان در نانوایی الوعر

حمص – سانا

شرکت عمومی نانوایی حمص از نصب خط تولید نان جدیدی از نانوایی الوعر خبر داد.

مدیر شعبه حمص شرکت عمومی نانوایی ها ضمن اشاره به فعالیت 18 ناوایی در استان حمص گفت: نصب خط تولید جدید نان در نانوایی الوعر با همت تلاش متخصصان محلی انجام شد.

وی نیز از افتتاح سه واحد تولید نان جدیدی در مناطق عناز، مرمریتا و محله الزهراء در آینده نزدیک خبر داد.