وزارت خارجه :بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره نشست های کمیته بررسی قانون اساسی شاهدی دیگر بر تلاش واشنگتن برای دخالت در امور کشورهای دیگر است

دمشق -سانا

یک منبع در وزارت خارجه : بیانیه وزارت امور خارجه آمریكا درباره نشست های کمیته بررسی دستور در ژنو بار دیگر نشان می دهد که آمریکا برای  مداخله در امور سایر کشورها و تحمیل دستورکار ویژه تلاش می کند و آخرین مورد هم دخالت در روند کمیته قانون اساسی سوریه است. 

این منبع افزود: دولت جمهوری عربی سوریه  بار دیگر تأکید می‌کند که این مذاکرات سوری-سوری است و هیچ کسی حق مداخله در آن را ندارد. کسی حق ندارد از طرفی به بهانه‌ای مشخص حمایت کند. نقش آقای «گیر پدرسون»، نماینده ویژه سازمان ملل،‌ در این گفت‌و‌گوها تنها به آسان‌سازی روند بحث‌های کمیته و امور مربوط به آن محدود می‌شود.

این منبع تأکید کرد که هرگونه نظرات یا بیانیه‌هایی از آمریکا یا دیگران هیچ ارزشی ندارد و بر فعالیت کمیته و ماهیت مذاکرات آن و شکل و مضمون آن تأثیری نخواهد داشت.