600واحد تولیدی در شهرک صنعتی الشیخ نجار فعالیت خود را از سرگرفتند

حلب -سانا

600واحد تولیدی در شهرک صنعتی الشیخ نجار در حلب مجددا فعالیت خود را آغاز کردند

مدیر شهرک صنعتی الشیخ نجار به خبرنگار سانا گفت : 600واحد تولیدی در شهرک صنعتی الشیخ نجار در حلب از جمله 300 واحد صنعت نسیجی  ،  150 واحد صنعت هندسی ،وتعدادی دیگر از واحدهای صنعت شیمیایی و غذایی  مجددا فعالیت خود را از سرگرفتند و 200 واحد صنعتی نیز هم اکنون در حال بازسازی است.