شورای وزیران اوضاع معیشتی را بررسی می کند.. واتخاد اقدامات به منظور جلوگیری از اثرات منفی علیه اقتصاد وشهروندان در مرحله کنونی

دمشق-سانا

شورای وزیران اوضاع معیشتی را در سایه تحولات روزانه اقتصاد وتغییرات نرخ ارز واثرات آن در بازار همزمان با ادامه محاصره واقدامات ظالمانه یکجانبه تحمیبل شده علیه سوریه را مورد بحث وبررسی قرار داد.

وتمام وزرای کابینه پیشنهادات خود به هدف تحسین اوضاع معیشتی وتحکیم مقاومت اقتصاد ومقابله با چالش های محاصره از تمام جوانب را ارائه کرده اند.

ودر این باره اقدامات متکامل در تمام سطوح وزارتخانه ها در حوزه سیاسی واقتصادی ومالی ونقدینگی به منظور جلوگیری از اثرات منفی علیه اقتصاد وشهروندان در مرحله کنونی را اتخاذ شده است. ومراحل عملی کردن آن طی چند روز صورت گرفته می شود.

شورای وزیران در جلسه امروز خود به رئاست نخست وزیر مهندس عماد خمیس مراحل اجرای برنامه ملی سوریه پس از جنگ” سوریه 2030 را مرور کرد برنامه ای که در کاهش اثرات مستقیم وغیر مستقیم اثرات جنگ از لحاظ اقتصادی واجتماعی ودر حوزه توسعه بشری را کمک خواهد کرد

شورای وزیران از وزارتخانه خواستار پایبندی به برنامه زمانی اجرای آن شده است